Hart van Homo’s sluit 2020 af met verlies

Financieel gezien heeft Stichting Hart van Homo’s in 2020 bijna € 8.000 verlies geleden. Belangrijkste oorzaken daarvan zijn minder giften van particulieren en minder inkomsten uit lezingen. De giften van kerken namen wél toe! Voor het financieel jaarverslag, zie hier.

Het verlies is voor een groot deel te wijten aan de gevolgen van corona. Terwijl vooraf meer lezingen en gastlessen waren begroot, zijn deze in de praktijk juist veel minder gegeven. Voor de daling aan giften van particulieren zien we geen duidelijke oorzaak. Dat de inkomsten uit giften in 2019 hoger waren, komt wellicht doordat het verschijnen van de Nashville-verklaring (waar Hart van Homo’s afstand van nam) zorgde voor een tijdelijke toename aan giften.

Dat we verlies hebben geleden, betekent niet dat we in het rood staan. Het bestuur heeft besloten om het verlies in mindering te brengen op het eigen vermogen. Het betekent wél dat we voor 2021 hopen op meer inkomsten uit – vooral – giften. De enige post waarop de stichting fors kan bezuinigen, vormen de medewerkerskosten. Tot nu toe is Herman van Wijngaarden één dag per week in dienst van de stichting. Desnoods zal het bestuur dit dienstverband halveren of opheffen. Verder is de stichting op dit moment actief bezig met fondsenwerving.

25 mei 2021