Rapport ‘Voor de verandering’ slecht werk

Als stichting Hart van Homo’s vinden we dat de onderzoekers van het rapport ‘Voor de verandering’ slecht werk hebben geleverd. De definitie die ze in het rapport hanteren van ‘conversietherapie’ is zó breed dat er ook dingen onder vallen die daar helemaal niks mee te maken hebben. Alleen al de overtuiging dat het huwelijk door God bedoeld is als een relatie tussen een man en een vrouw, staat in het rapport in de verdachtenbank.

De volledige titel van het rapport luidt: ‘Voor de verandering – Een exploratief onderzoek naar pogingen tot het veranderen van de seksuele gerichtheid en genderidentiteit in Nederland’. Het is uitvloeisel van een motie die de Tweede Kamer in mei 2019 aannam. Daarmee vroeg ze de regering om in actie te komen tegen zogenaamde homogenezingspraktijken. Veel parlementariërs vinden dat deze verboden moeten worden.

Overigens was deze motie door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ontraden, omdat ze onnodig zou zijn. Het huidige strafrecht biedt namelijk voldoende mogelijkheden om uitwassen op dit terrein aan te pakken (‘als het echt discriminatoir of dwang is wat er speelt’).

Aanvaarding
Voor alle duidelijkheid: Hart van Homo’s gelooft niet in genezing van homoseksualiteit. Daarover zijn we ook duidelijk op onze website (zie het artikel: ‘Is een homoseksuele geaardheid veranderbaar?’). Geen enkele jongere die bij ons aanklopt, zal dan ook stimulans ervaren richting enige vorm van conversietherapie. Centraal staat bij ons juist de aanvaarding van het homo-zijn, omdat we geloven dat God een plan heeft met elke homoseksuele jongere – niet ondanks zijn of haar homoseksualiteit, maar inclusief zijn of haar homoseksualiteit.

In een gesprek met de onderzoekers heeft Hart van Homo’s dit open en duidelijk uit de doeken gedaan (zie pag. 94) Toch lijkt het erop dat ook Hart van Homo’s in het rapport hoort bij de ‘vijftien organisaties en/of personen die zich min of meer actief bezighouden met SOGIECE’ (een afkorting die staat voor conversietherapie – HvH). Helemaal duidelijk is het rapport er niet over, maar we staan in ieder geval onder het kopje ‘Verschijningsvormen en aanbieders’ (p. 135). Een uitdrukkelijke opsomming van de 15 ontbreekt.

Definitie
Deze toch wel opmerkelijke vermelding is het gevolg van de zeer brede definitie die de onderzoekers hanteren van het begrip ‘conversietherapie’. Eronder vallen niet alleen praktijken die gericht zijn op ‘een daadwerkelijke verandering van de niet-heteroseksuele gerichtheid’, maar ook ‘praktijken die gericht zijn op onderdrukking of ontmoediging van (de praxis van) seksuele gevoelens’ (p.8). Blijkens pagina 135 valt onder ‘ontmoediging’ ook de overtuiging ‘dat het huwelijk voorbehouden is aan een man en een vrouw’, omdat de implicatie daarvan is: zelfacceptatie in een single leven. Hart van Homo’s wordt genoemd als een organisatie die deze boodschap uitdraagt.

Het klopt dat wij aan jongeren de mogelijkheid voorhouden om als single door het leven te gaan. De visie van Hart van Homo’s is inderdaad dat dat de bijbelse weg is. Maar als het rapport suggereert dat deze visie op zich al fout of twijfelachtig is, gaat het zijn boekje ver te buiten. Het is in Nederland gelukkig (nog?) toegestaan om te vinden dat het huwelijk principieel een man-vrouwrelatie is. Dat valt onder de vrijheid van godsdienst. Wie suggereert dat dit geloofsartikel valt onder af te keuren ‘onderdrukking’ of ‘ontmoediging’ is niet objectief bezig, maar in hoge mate ideologisch.

Nuance
Als wij het verwijt krijgen dat wij deze visie niet alleen voorhouden maar ook opleggen, is dat altijd van mensen die nog nooit een bijeenkomst van ons hebben bijgewoond. Van onze deelnemers aan de bijbelstudiegroepen hebben we dat verwijt nog nooit gekregen, óók niet van deelnemers die van mening zijn dat ze wél een seksuele relatie kunnen aangaan. Zij ervaren de ruimte om hierover van mening te verschillen, of om er gewoon nog niet uit te zijn.

 Het is daarom zeer onterecht dat de suggestie gewekt wordt dat een organisatie die jongeren de ruimte biedt om in alle veiligheid na te denken over hun homoseksualiteit, behoort tot de ‘praktijken die gericht zijn op onderdrukking of ontmoediging van (de praxis van) seksuele gevoelens’. Hier is elke nuance weg. Verschillende jongeren kiezen juist voor Hart van Homo’s omdat wij ons niet richten op genezing van homoseksuele gevoelens.

Niet onafhankelijk
De motie van de Tweede Kamer die de aanleiding was voor dit rapport, verzocht de regering ‘om diepgaand en onafhankelijk te laten onderzoeken in welke mate jongeren en kwetsbare personen in Nederland worden blootgesteld aan ‘homogenezingsbehandelingen’ of ‘conversietherapieën’. Het rapport beantwoordt hier niet aan, want door uit te gaan van een zeer discutabele definitie van conversietherapie is het noch diepgaand, noch onafhankelijk.

12-06-2020